index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ข่ายใยมิตรภาพ   ข่ายใยมิตรภาพ
รายชื่อบุคคล องค์กร เครือข่าย และสื่อการเรียนรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

     ในช่วง 5-6  ปีมานี้ วงการแพทย์มีความตื่นตัวอย่างมากต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)หรือการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ตายอย่างสงบ จนเกิดการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ดูรายละเอียดใน www.budnet.org)  มีการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  ในเรื่องดังกล่าวอยู่หลายครั้งหลายครา ซึ่งมีผู้ให้ความ
สนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ไม่เฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่านั้น แต่ยัง
มีอาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ตลอดจนบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง

     เครือข่ายพุทธิกา  จึงจัดทำหนังสือ  ข่ายใยมิตรภาพ  โดยการรวบรวมรายชื่อโครงการ องค์กร
เครือข่าย สื่อการเรียนรู้ เช่นหนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ ตลอดจนวิทยากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ใกล้ตายไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการค้นคว้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ศึกษาดูงาน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บรรณาธิการ
วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 80 หน้า
ราคา 40 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg