index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  มองอย่างพุทธ   มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม

หนังสือมองอย่างพุทธ ไม่ใช่หนังสือที่เีขียนขึ้นโดยแบ่งภาคแบ่งบท เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นเอกภาพ
อย่างชัดเจนเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความที่ทะยอยกันลงพิมพ์ในมติชนติดต่อกันหลายเดือน
ภายใต้กรอบของชื่อคอลัมน์ว่า "มองอย่างพุทธ" เท่านั้น แม้กระนั้น ถ้าอ่านด้วยความเข้าใจวิธี
"มองอย่างพุทธ" ดังที่กล่าวในตอนต้น ก็จะทำให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์เอาวิธีมองปัญหาต่างๆ
"อย่างพุทธ" เช่นนี้ไปใช้ ในการมองประเด็นปัญหาอื่นๆได้ทั่วไป ไม่ว่าจะประเด็นปัญหาทางสังคม หรือ
ประเด็นปัญหาในชีวิตของปัจเจกบุคคล

หากทำเป็นนิสัยสืบเนื่่องไปในชีวิต ก็จะซึมซับเอาบุคคลิกของชาวพุทธไว้กับตัวไปเอง

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ สมเกียรติ มีธรรม
บรรณาธิการ
พจน์ กริชไกรวรรณ


พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 120 หน้า

ราคา 75 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg