index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์


  จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์

ใจของเรานั้นมีทั้งพลังบวกและพลังลบ พลังลบอันได้แก่ความโกรธ เกลียด เครียด ท้อ นั้นล้วนมีที่มาจากอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว ส่วน พลังบวก คือ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ล้วนมีมโนธรรมเป็น บ่อเกิด ทั้งอัตตาและมโนธรรมนั้น เป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา และอยู่ เบื้องหลังความทุกข์และความสุขของมนุษย์ทุกคน

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการเสริมสร้า้งพลังบวกและใช้พลัง ดังกล่า่ว ในการดำเนินชีวิตตลอดจนขับเคลื่อนการงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับ องค์กร บทความทั้ง 8 บทเคยตีพิมพ์ในวารสารสุขศาลา ระหว่างปี 2551- 2553 โดยตั้งชื่อบทความชุดนี้ว่า “ขับเคลื่อนชีวิตด้วยจิตวิวัฒน์” อัน เป็นชื่อเดียวกับคำ บรรยายที่นำ เสนอในการประชุมใหญ่ของสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ทั้ง 8 บทนี้เคยพิมพ์ รวมอยู่ในหนังสือเรื่องอัตตาทำให้ใจเราหนัก ความรักทำให้ตัวเราเบา การ ตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้เป็นการแยกพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก โดยมีการปรับปรุง แก้ไขเพียงเล็กน้อย พร้อมกับตั้งชื่อใหม่เพื่อเน้นคุณค่าของพลังบวกให้ เด่นชัดขึ้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 20 หน้ายก
จำนวน 80 หน้า
ราคา 59 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg